VT Accounting - шаблон joomla Новости
 •  info@berrinorhan.av.tr
 •  0212 425 22 22
VTEM skitter

Büromuz yapısal olarak dinamizm, bilgilerin güncelliği ve uzmanlaşmanın bir arada bulunduğu ilkeler bütününe uygun biçimde hizmet vermek üzere yola çıkmış olup aynı çalışma alanlarında edinmiş olduğu tecrübeleri kurumsal bir kültüre dönüştürmenin öneminin bilincindedir.

Faaliyet Alanları

 • Ceza Davaları

  Ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen mahkemeye ceza muhakemesi kanunu denir. Ceza davaları da bir kimsenin fiilinin suç olduğu şüphesini üzerine başlayan...

  Dış Ticaret Mevzuatı İhlalleri

  Gümrük Kanunu ile de irtibatlı bir şekilde serbest dolaşıma giriş, ihracat, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme gibi gümrük rejimlerinin yanında; ticaret politikası önlemleri gibi dış ticaret mevzuatının uygulanmasından...

  Gümrük Mevzuatı İhlalleri

  4458 sayılı Gümrük Kanununa istinaden gümrük idarelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve diğer mali yükler ile bunlara bağlı olarak veya vergi aslına bağlı olmaksızın doğan idari para cezalarına ilişkin bütün ihtilaflar. Gümrük Kanunundan...
 • Gümrük Müşaviri Fiilleri

  Gümrük müşavirlerinin gümrük yükümlüsü addedileceği halleri düzenleyen Gümrük Kanunu m. 181/2 hükmünden doğan uyuşmazlıklar ve müşavirin bağlı olduğu tüzel kişilikle birlikte müteselsil sorumluluğunu ön gören aynı Kanunun 229’uncu maddesinden...

  Kaçakçılık Fiilleri

  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren soruşturmalara ilişkin olarak; gerek idare veya inceleme ve teftiş aşamasında gerekse gümrük adli kolluk birimi olan Kaçakçılık İstihbarat ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile diğer adli...

  Memur Suçları

  Gümrük idarelerinde görev yapan personel hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçakçılık fiiline yardım, iştirak veya müsamaha ya da bundan mütevellit 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen görevi ihmal veya...

Danışmanlık Hizmeti

Türkiye’de dış ticaret alanında özellikle 1996 yılından itibaren Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Antlaşmasına uygun olarak mevzuatta önemli değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan en önemli çalışma 4458 sayılı Gümrük Kanununun hazırlanması ve 1999 yılından itibaren yürürlüğe konmasıdır. Bu kanuna göre gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Avukatlık Büromuz dış ticaret ve gümrük alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

- Dış ticaret ve gümrük işlemleri hakkında genel hukuki danışmanlık,

- İhracat/ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,

- Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler,

- Serbest bölgeler ile ilgili her türlü iş ve işlemler,

- Dış ticaretin finansmanı, uluslararası teslim ve ödeme şekilleri (akreditif)

- Dış ticarette ve gümrük alanında çıkan uyuşmazlıklarının çözümü,

- Dahilde/hariçte işleme rejimi kapsamında sağlanan avantajlardan faydalanmaya yönelik işlemler,

Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamına giren ancak kasıtlı olmayan fiil, davranış ve işlemlerin verilecek hukuki danışmanlık hizmeti ile önlenmesi veya anılan yasa kapsamında ikame edilmiş ekonomik ceza davalarının takibi ve özellikle el konulan EŞYANIN MÜSAADERESİ-MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ konularında uzman ve ehil kişilerden alınacak Danışmanlık hizmeti sonrasında gerekli hukuki prosedürün işletilmesi ve avukatlık hizmetinin verilmesi.